Очаквани резултати от изпълнението на проекта

 • Създадена методика базирана на комплексния и интердисциплинарния подход за анализ на ромските градски гетоизирани структури с приложение на дълбоките невронни мрежи (разпознаване на обекти и семантична сегментация) и ГИС, въз основа на теоретичното обобщение на изследванията.
 • Проведени детайлни теренни проучвания, включващи и социологически проучвания, с цел да се даде пълна картина на ситуацията на ромския етнос, която е сериозно затруднена от липсата на данни.
 • Създадена разновременна (от началото на ХХI в.) геопространствена база данни (георефериране, дигитализация, създаване на слоеве и привързване на атрибутивна информация) в ГИС среда на ромските градски гетоизирани структури.
 • Очертани граници и териториален обхват на ромските гетоизирани структури в градските пространства в България чрез прилагането на дълбоките невронни мрежи (разпознаване на обекти и семантична сегментация).
 • Проследена динамика в пространственото развитие и вътрешна структура на ромските градски гетоизирани структури в България от началото на ХХI век чрез прилагането на дълбоките невронни мрежи (разпознаване на обекти и семантична сегментация).
 • Анализирана локализация на ромските градски гетоизирани структури в градската морфологична структура, взаимовръзките на населението с останалите ромски квартали в града и отделните функционални зони на градското пространство
 • Изработени серия от картографски изображения, визуализиращи границите и териториалния обхват на ромските градски гетоизирани структури в България.
 • Оценени факторите, които оказват влияние върху формирането и пространственото развитие на различни модели на пространствена сегрегация на ромите в градовете в България, чрез изясняване на връзката между пространство-време и пространство-население.
 • Анализ на съвременните демографски процеси и социално-икономическото състояние на ромската етническа група в градовете на страната.
 • Изготвен анализ на местоположението на ромските махали от гледна точка на мястото, което заема в пространствената структура на града. Чрез приложение на различни инструменти в ГИС среда е направен геопространствен анализ на пространствените взаимоотношения, модели и тенденции.
 • Анализ на пространствените изражения на интеграцията, които се идентифицирани в три основни направления – териториално разположение на ромската етническа група в градското стопанство, степента на мобилност и достъпността до градските ресурси.
 • Измерено ниво на пространствена сегрегация на РГГС с помощта на ГИС чрез приложение на специфични непространствени (социологически) и пространствени (географски) индекси, характеризиращи петте измерения на пространствената сегрегация (равномерност, взаимодействие, централизация, групиране, концентрация). Позициониране на РГГС в концептуална схема, създадена от Massey и Denton през 1988 г., което дава важна информация за сложността на формите на социална поляризация и пространствена организация на формирания модел на сегрегация в градската структура.
 • Комплексна характеристика на моделите на ромските градски гетоизирани структури в България, тяхната структура и пространствена организация.
 • Представени резултати на открити семинари и конференции, в публикации, чрез изнасяне на лекции и др.