Работни пакети

РАБОТНИ ПАКЕТИ (РП)ДЕЙНОСТИ/МЕСЕЦИ01-03 04-06 07-09 09-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36
РП 1 Координация и управление на проекта1.1 Координация и управление на проекта 1           
РП 2 Граници, териториален обхват и динамика на ромските градски гетоизирани структури в България2.1 Теоретично обобщение на изследванията, отнасящи се по темата на проекта, базирани на българския и чуждестранния опит  1 1         
2.2 Създаване на геопространствена база данни на ромските градски гетоизирани структури.   1 1 1       
2.3. Създаване на алгоритъм за очертаване на ромските градски гетоизирани структури. Тестване и верификация на съставения алгоритъм. Анализ и визуализация, разкриване на пространствени взаимоотношения, модели и тенденции чрез приложение на различни инструменти в ГИС.    1 1 1      
2.4. Подготовка на картографски основи и изработването на легенди       1 1    
РП 3 Разработване на методология на проектното изследване3.1 Методология на проектното изследване  1 1 1        
РП 4 Практическа реализация на предвидените емпирични изследвания с качествени и количествени методи4.1 Теренно осъществяване на изследванията с качествени методи    1        
4.2 Първична обработка на събраната емпирична информация от дълбочинните интервюта      1      
4.3. Теренно осъществяване на проектираното национално представително изследване с количествени методи и извадка от 900 лица       1     
РП 5 Въвеждане и математико-статистическа обработка на емпиричните данни от националното представително изследване5.1 Разработване на SPSS матрица за въвеждане на данните и въвеждане в изготвената SPSS матрица на данните от националното представително изследване        1    
5.2 Математико-статистическа обработка на въведените данни         1   
РП 6 Модели на ромските градски гетоизирани структури в България. Измерване на пространствената сегрегация в българските градове6.1 Проучване, класификация и степенуване на влиянието и значението на различни групи фактори, които оказват влияние върху формирането на различни модели на пространствена сегрегация на ромите в България            1  
6.3. Проучване на съвременните демографски процеси и социално-икономическото състояние на ромската етническа група в градовете на страната          1  
6.4. Подбор на различни инструменти за пространствен анализ в ГИС среда на РГГС. Извличане на данни свързани със структурата на града, морфологичните особености на градската тъкан, функциите които изпълнява градския ареал, в който се намира РГГС и заобикалящите градски зони. Изчисляване на градоустройствени показатели и разпределение на основните функционални системи (обитаване, труд, отдих, транспорт, услуги), степен на развитие на техническата и социалната инфраструктура и др.          1 1 
6.5 Оценка и анализ на достъпът до градски ресурси с помощта на географските информационни системи и методите и показателите за пространствен анализ.           1 
6.6. Подбор на непространствени (социологически) и пространствени (географски) индекси за измерване на пространствената сегрегация. Изчисляване на различни показатели и индекси, чрез които се измерват нивата на пространствена сегрегация, при групирането на които се формират различни пространствени модели. Характеристика на петте измерения на пространствена сегрегация (равномерност, взаимодействие, централизация, групиране, концентрация).           1 1
6.7 Проучване на моделите на пространствена сегрегация           1 1
6.8 Обобщение на получените резултати            1
 7.1. Популяризиране на изследователските резултати чрез научни разработки и участие в научни събития   1 1 11  1 1 1 1 1 1
РП 7 Публичност и разпространение на резултатите от проведените изследвания7.2. Популяризиране на научните резултати чрез медии  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1