Пространствена сегрегация и отражението ѝ върху социалната интеграция на ромите в „Харман махала“, гр. Пловдив

ДН 15/7 2017 г. – Проект, финансиран от “Фонд научни изследвания” (2017-2021 г.)

Брой докторанти в проекта: 2
Брой млади учени в проекта: 1
Брой научни публикации (общо): 18
От тях с импакт фактор: 1
От тях с импакт ранг(без тези, които имат IF): 0
Участия в научни форуми: 21